37 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Казахи какой народ. Я твой цветок, взращенный тобой

Гимн РК (перевод Б.Карашина)

БЕКЕТ КАРАШИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ГИМНІН АУДАРУ ТУРАЛЫ

О ПЕРЕВОДЕ ГИМНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

(эссе, перевод гимна)

Менің қолыма Қазақстан Республикасы мемлекеттік гимнінің орыс тіліндегі аудармасы түсті.

Оны кім аударғаны, не үшін аударғаны маған белгісіз.

Сөздерінің мән-мағынасын беру үшін бе, әлде оны музыкасымен орындау үшін бе?

Бірақ аударманың нәтижесі айқын: нағыз пародия болып шыққан. Жалпы, ән-өлеңді қандай мақсатпен жолма-жол тәржімелеуге болады?

Ән деген айтылуы тиіс емес пе, ол мәнерлеп оқитын тақпақ немесе проза емес қой.

Оның үстіне, гимн дегеніміз әншіні (тыңдаушыны) рухтандыратын, патриоттық, қаһармандық және поэтикалық шабыт салмағы бар, адамдарды ерлікке, керемет істер мен биік мақсаттарға жетелейтін, өзінің елі, өзінің халқы және оның болашағы үшін мақтаныш сезімін туғызатын ән жанры.

Дегенмен, сол туындыны тұтасымен келтірейін:

Попал ко мне в руки перевод государственного гимна Казахстана на русский язык.

Не знаю, кто его переводил, и для чего переводил.

Для того чтобы передать смысл слов, или для того чтобы исполнять его под музыку?

Но результат налицо: получилась пародия. Вообще, как можно ставить себе цель переводить песнь в подстрочнике?

Ведь песнь должна петься, а не декламироваться или читаться в прозе.

Тем более гимн, – жанр песни, одухотворяющий певца (слушателя), несущий патриотический, героический и поэтический пафос, настраивающий людей на подвиги, выдающиеся деяния и высокие цели, вызывающий гордость за свою страну, свой народ и его будущее.

Впрочем, приведу сие произведение целиком:

Түпнұсқа/оригинал

Аударма/перевод

1

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерлiктiң дастаны,
Елiме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менiң елiм, менiң елiм,
Гүлiң болып егiлемiн,
Жырың болып

төгiлемiн, елiм!
Туған жерiм менiң-

1
Ұрпаққа жол ашқан,

Кең байтақ жерiм бар.

Тәуелсiз елiм бар.

Қарсы алған уақытты,

Мәңгiлiк досындай.
Бiздiң ел бақытты,
Бiздiң ел осындай!

Қайырмасы:

Менiң елiм, менiң елiм,
Гүлiң болып егiлемiн,
Жырың болып

төгiлемiн, елiм!
Туған жерiм менiң-

1

В небе золотое солнце,
В степи золотое зерно.
Сказание о мужестве –

моя страна.
В седой древности

Родилась наша слава,
Горд и силен

мой казахский народ.

Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок,

взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя –

2

У меня простор неоглядный
И дорога, открытая в будущее.
У меня независимый,
Сплоченный, единый народ.
Как извечного друга
Встречает новое время
Наша счастливая страна, наш народ.

Припев:
О, мой народ!
О, моя страна!
Я твой цветок, взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя – мой Казахстан.

Сірә, автор сөздердің мағынасын неғұрлым дәл беруге тырысқан болса керек, бірақ ол маңызды бір нәрсені – кез-келген оқырман, өз елінің азаматы ретінде, өз Отаны туралы осы музыкалық оданы әнімен айтқанды қалайтынын ескермепті.

Мұны көре тұра іркіліп қала алмадық, бірақ енді ол түпнұсқаның лайықты музыкалық жауабы, оның дыбыстарының ырғақты жаңғырығы болатындай етіп протографтың аудармасын жасауға тырыспау қиын болғанын жасырмаймын.

Бұдан қандай қорытынды шыққанын таразылауды оқырмандарға қалдырдық. Аударманың өзім жасаған нұсқасын ұсына отырып, автор оқырмандар пікірін, олардың сыны мен ескертулерін күтеді.

Наверное, автор старался, как можно точнее, передать смысл слов, но не учёл одного, а именно – того, что любой читатель, как гражданин своей страны, захочет пропеть эту музыкальную оду о своей Родине.

Трудно было сдержаться и не попытаться сделать перевод протографа, но уже с учётом того, что он должен явиться музыкальным ответом, ритмическим эхом звуков первоисточника.

Что получилось в итоге – судить читателю. Предлагая сво й вариант перевод а , автор надеется на отклики читателей, их критику или замечания.

Түпнұсқа/оригинал

Аударма/ Перевод

Алтын күн аспаны,

Алтын дән даласы,

Ежелден ер деген,

Даңқымыз шықты ғой.

Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:

Менiң елiм, менiң елiм,

Туған жерiм менiң-

2
Ұрпаққа жол ашқан,

Кең байтақ жерiм бар.

Тәуелсiз елiм бар.

Қарсы алған уақытты,

Бiздiң ел бақытты,

Бiздiң ел осындай!


Қайырмасы:

Менiң елiм, менiң елiм,

Гүлiң болып егiлемiн,

Туған жерiм менiң-

1

З олотой солнца диск,

золотых нив зерно,

весь исписан давно.

Слава издревле есть,

что гремит, словно бой,

не утративший честь

мой казах – мой герой!

Припев:

Родина моя , Родина моя,

славлю Казахстан свой,

Как потомкам награда,
наши земли не счесть,
для единства и лада

Как извечного друга,

встретив нынешний век,

поскакать вновь по кругу

счастлив наш человек!

Припев:

Родина моя , Родина моя,

славлю Казахстан свой,

Қорыта келе, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранын әлемдік тілдерге аударудың қажеттігін дәйектей кеткім келеді.

Әрине, біздің гимннің музыкасын, оның өресі биік сөздерін мақтан тұтуға лайық екендігі сөзсіз.

Мемлекеттік рәміздердің осындай атрибутын дүниеге әкелген адамдардың абырой-атағы асқақтай берсін!

Алайда, егер осы әннің салтанатты музыкасы адамның жан-жүйесіне жылдам енетін болса, онда оның сөздері туралы бұлай дей алмаймыз.

Оларды біздің гимн басқа халықтар мен этнос өкілдері де айта алатындай болуын ескеріп аудару керек, бұдан біздің баршамыз (ел, халық) тек ұтамыз, өйткені біздің бет-беделіміз бен жақсы атағымыз асқақтайды, сөйтіп, ән қанатына ілесіп, біздің Атамекеніміздің шегінен асып қалықтай беретін болады.

В заключение хотелось бы обосновать необходимость переводов государственного гимна Республики Казахстан на мировые языки.

Слов нет, музыкой нашего гимна можно гордиться, как впрочем, и его возвышенными словами.

Слава творцам, создавшим этот атрибут государственной символики!

Но, если торжественная музыка этой песни проникает в души без всяких потуг, то этого не скажешь о словах её.

Их надо переводить с учётом того, чтобы наш гимн пелся и представителями других народов и этносов, от этого мы все (страна, народ) окажемся только в выигрыше, ибо наш имидж вознесётся высоко и, как крылатая песнь, разлетится далеко за пределы нашей Отчизны.

Казахи какой народ. Я твой цветок, взращенный тобой

1-шумақ:
Алтын күн аспан ы ,
Алтын дән дала сы ,
Ерлік тің дастан ы
Ел ім е қарашы!
Ежелден ер де ген ,
Даңқ ымыз шық ты ғой.
Намыс ы н бер ме ген ,
Қазағ ым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің ел ім , менің ел ім ,
Гүл ің бол ып егіл е мін ,
Жыр ың бол ып төгіл е мін , ел ім !
Ту ған жер ім менің – Қазақстан ым !

2-шумақ:
Ұрпақ қа жол аш қан ,
Кең байтақ жер ім бар.
Бірліг і жарас қан ,
Тәуелсіз ел ім бар.
Қарсы ал ған уақыт ты ,
Мәңгілік дос ың дай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:
Менің ел ім , менің ел ім ,
Гүл ің бол ып егіл е мін ,
Жыр ың бол ып төгіл е мін , ел ім !
Ту ған жер ім менің – Қазақстан ым !

Мой Казахстан
(Гимн Республики Казахстан)

1-ый куплет:
В её небе золотое солнце,
В её степях золотое зерно,
Она поэма мужеству,
Гляди, это — моя родина!
С давних времён о героях говоря,
Родилась наша слава,
Не запятнавший своей чести,
Силён мой казахский народ!

Припев:
О, мой народ! О, моя родина!
Я твой цветок, взращённый тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах, моя страна!
Моя родная земля – мой Казахстан!

2-ый куплет:
Новому поколению путь открывшая,
Просторная необъятная земля у меня.
Сплочённая в единстве
Независимая у меня страна.
Встретившая новое время
Как извечного друга
Наша страна счастливая,
Наша страна такая!

Припев:
О, мой народ! О, моя родина!
Я твой цветок, взращённый тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах, моя страна!
Моя родная земля – мой Казахстан!

Перевод: Татьяна Валяева

Первый куплет:
1) «Алтын» – «золотой»;
«күн» – «солнце»;
«аспан» – «небо», «ы» – притяжательное окончание 3-го лица, «аспан-ы» – «её (родины) небо»;
«Алтын күн аспаны» – «Золотое солнце её неба»;
2) «дән» – «зерно»;
«дала» – «степь»; «сы» – притяжательное окончание 3-го лица, «дала-сы» – «её (родины) степь»;
«Алтын дән даласы» – «Золотое зерно её степи»;
3) «Ерлік» – «героизм, мужество», «тің» – окончание родительного падежа, «ерлік-тің» – кого? чего? «мужества»;
«дастан» – «поэма, эпос», «ы» – притяжательное окончание 3-го лица, «дастан -ы» – «его (мужества) поэма»;
«Ерлік-тің дастан-ы» – «мужества поэма» или лучше «Поэма мужеству»;
4) «Ел» – «страна, родина, народ»; «ім» – притяжательное окончание 1-го лица «моя», «ел-ім» – «моя страна», «е» – окончание дательно-направительного падежа «куда?», «ел-ім-е» – «на мою страну»;
«Қарау» – «глядеть», «қара» – «взгляни, посмотри», «шы» – смягчение просьбы, «қара-шы» – «посмотри, пожалуйста»;
«Ел-ім-е қарашы!» – «На мою страну взгляни, пожалуйста!»
5) «Ежелден» – «испокон веков; издавна; с давних времен»;
«ер» – «мужчина, герой»;
«деу» – «говорить, молвить», «ген» – образует причастие прошедшего времени, «де-ген» – «сказавший».
«Ежелден ер деген» – «Издавна героями сказавшая», лучше – «Издавна героями говорившая»;
6) «Даңқ» – «слава»; «ымыз» – притяжательное окончание 1-го лица множественного числа – «наша», «Даңқ-ымыз» – «наша слава»;
«шығу» – «выходить, всходить, появляться», «ты» – «окончание прошедшего времени». При добавлении к слову «шығу» окончания «ты», «ғ» заменяется на «қ», «шық-ты» – «появилась».
«ғой» – вспомогательная частица «ведь, же»;
«Даңқ-ымыз шық-ты ғой» – «Наша слава появилась же»
Можно переводить сочетание целиком «даңқы шығу» – «прославиться», в данном случае «даңқ-ымыз шық-ты ғой» – «мы прославились же»;
7) «намыс» – «честь»; «ы» – притяжательное окончание 3-го лица, «намыс-ы» – «её (страны) честь», «н» – винительный падеж кого? что? , «намыс-ы-н» – «страны чести»;
«беру» – «давать», «бер-ме-у» – «не давать», «ген» – причастие прошедшего времени, «бер-ме-ген» – не давший;
«Намыс-ы-н бер-ме-ген» – здесь устойчивое выражение «чести не запятнавший»;
8) «Қазақ» – «казах», здесь можно переводить во множественном числе «казахи» или «казахский народ», «қазағ-ым» – «мой казахский народ»;
«мықты» – «сильный, мощный, прочный»;
«Қазағ-ым мықты ғой!» – «Силён же мой казахский народ!»

Припев :
1) «ел» – уже переводила – «страна, родина, народ»; «ім» – притяжательное окончание 1-го лица «моё, моя»;
«Менің ел-ім, менің ел-ім» – «Мой народ, моя родина»;
2) «Гүл» – «цветок», «ің» – притяжательное окончание 2-го лица «твой», «гүл-ің» – «твой цветок»;
«болу» – «быть, являться», «ып» – образует деепричастие, «бол-ып» – «являясь»;
«егу» – «сажать, сеять», «ег-iл-у» – страдательный залог, то есть «быть посеянным», «е» – суффикс переходного времени, «мiн» – окончание 1-го лица, «ег-іл-е-мін» – «посеянный, посаженный»;
«Гүл-ің бол-ып ег-іл-е-мін» – «Твоим цветком являясь, я (тобой) посеян» (взращен);
3) «Жырың болып төгілемін» – схоже с предыдущей строчкой, поэтому быстренько:
«жыр» – «эпос, песня, былина»
«төгу» – «вышивать, выливать, петь», «төг-іл-у» – «быть вылитым, излитый»;
«Жыр-ың бол-ып төг-іл-е-мін, ел-ім!» – «Являясь твоей песней, я разливаюсь, моя страна!»;
4) «туу» – «родиться», «ған» – причастие прошедшего времени, «ту-ған» – «родившийся, рождённый», можно просто «родной»;
«жер» – «земля»;
«Ту-ған жер-ім менің – Қазақстан-ым!» – «Моя родная земля – мой Казахстан!»

Второй куплет:
1) «Ұрпақ» – «потомок», «қа» – окончание дательно-направительного падежа, «ұрпақ-қа» – «потомкам»;
«жол» – «дорога»;
«ашу» – «открывать», «қан» – образует причастие прошедшего времени, «аш-қан» – «открывшая»;
«Ұрпақ-қа жол аш-қан» – «Потомкам дорогу открывшая»;
2) «Кең» – «широкий»;
«байтақ» – «необъятный»;
«жер-ім» – уже переводила – «моя земля»;
«бар» – «есть» (здесь можно не переводить);
«Кең байтақ жер-ім бар» – «Широкая необъятная земля у меня»;
3) «Бірлік» – «единство»; «і» – притяжательное окончание 3-го лица (его, её), «бірліг-і» – «её единство»;
«жарасу» – «мириться, сходиться, подходить, гармонировать», «жарас-қан» – «слочённая»;
«Бірлігі жарасқан» – «В единстве сплочённая»;
4) «Тәуелсіз» – «независимая»
«Тәуелсіз ел-ім бар» – «Независимая у меня страна»
5) «Қарсы алу» – «встречать», «қарсы ал-ған» – «встретившая»;
«уақыт» – «время», «ты» – винительный падеж «кого? что?», «уақыт-ты» – «время» (здесь лучше «новое время»);
«Қарсы ал-ған уақыт-ты» – «встретившая новое время»;
6) «Мәңгілік» – «вечный, навеки»;
«дос» – «друг», «дос-ың» – «твой друг», «дос-ың-дай» – «как твой друг»;
«Мәңгілік досыңдай» – «как вечного друга»;
7) «Біздің» – «наша»;
«бақытты» – «счастливая»;
«Біздің ел бақытты» – «Наша страна счастливая»;
8) «осындай» – «такая»;
«Біздің ел осындай» – «наша страна такая».

Комментарии

Приветствуем Вас, почтенный гость! Төрге шығыңыз!
Песни – это отражение души народа… Казахские песни имеют особую теплоту и свободу, даже находясь в тысячах километрах от родных просторов, будь то в Америке, на туманном Альбионе, в жаркой Африке или на Северном полюсе, казахи/казахстанцы – дети степей, любят и дорожат родным Казахстаном. Для всех, чья душа поет в ритме казахских степей, кто хочет выразить свои чувства посредством песен на родном языке, для тех, кто скучает по Казахстану.

с. Х.Сыдықов
ә. Д.Сүлеев

Махаббатың құдірет күші әлдилеп
Екі жастың табыстырған жүрегін
Жастық жалын, асыл арман, ақ ниет
Бақыт сыйлап ұсыныпты гүлдерін

Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер
Ән салайық би билейік, би билейік
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер

Бірге аттанып болашаққа, өмірге
Тікті бүгін ортамызға отауын
Қуаныш пен шаттық орнап көңілге
Тойламаққа келді бүгін көп қауым

Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер
Ән салайық би билейік, би билейік
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер

Жас шаңырақ болсын бақыт бесігі
Жас жұбайлар, құтты болсын тойларың
Кең ашылсын болашақтың есігі
Орындалсын арман, тілек, ойларың

Той үстінде тәтті күндер, тәтті күндер
Жас жұбайлар шат күліңдер, шат күліңдер
Ән салайық би билейік, би билейік
Шарықтасын шаттық үндер, шаттық үндер

Тербеледі тың дала

с. Қ.Шаңғыбаев
ә. С. Мұхамеджанов

Түнгі самал егін басын тербейді
Алыста қыр қарауытын көлбейді
Айдың нұры баяу ғана дірілдеп
Тың алқапты көкшіл шұғыла кернейді

Айлы дала салқын самал тамаша
Екі ғашық қол ұстасып келе жатыр оңаша

Екі ғашық қол ұстасып келеді
Айтылмақ сөз, ақтармақ сыр көп еді
Бар болғаны жүрек тулап, дем ысып
Әлсін-әлсін ерінге-ерін төнеді

Жанға рахат түннің салқын самалы!
Махаббаттың махаббаттың оты лаулап жанады

Махаббаттың оты лаулап жанады
Сол жалыннан жүрек сая табады
Түнгі дүние төңіректе мүлгиді
Тербеледі тың егіннің алабы

Айлы дала салқын самал тамаша
Екі ғашық, екі ғашық келе жатыр оңаша

Келші жаныма, келші жаныма.
Махаббатым-ай, махаббатым.
Оралшы маған, оралшы маған
Бақыт құттым-ай бола әнім-ай.

Я люблю, я тебя люблю,
Я к тебе приду, не скучай.
Я люблю, как же я люблю,
Сердце украду, так и знай.

Арманым менің, арманым менің.
Аңсадым сені, аңсадым сені.
Бөлей курпырған көктем жаратқан
Жулдыздар сені көлге талыпқан

Айымай, асыл бағымай
Айымай, айымай
Айымай, асыл бағымай
Айымай, айымай

Я тобою очарован, по тебе схожу с ума
И твоей любовью скован в моем сердце лишь ты одна
Нужна, нежна и так прекрасна
Я люблю тебя
Не лей слезы напрасно
Я люблю тебя
Я люблю тебя
Я молю тебя
Я люблю тебя
Не оставляй меня
Я люблю тебя
Я люблю тебя
Я люблю тебя
Я люблю тебя

Я люблю, я тебя люблю,
Я к тебе приду, не скучай.
Я люблю, как же я люблю,
Сердце украду, так и знай.

Айымай, асыл бағымай
Айымай, айымай
Айымай, асыл бағымай
Айымай, айымай

Я люблю, я тебя люблю,
Я к тебе приду, не скучай.
Я люблю, как же я люблю,
Сердце украду, так и знай.

Асыл әжем менің асқарлы белім
Создеріңді сенің қулағыма құйып келем
Асыл әжем әнім ақылың дара
Салған жолың сара
Сол жолыңмен жүріп келем
Кобелектей гүлдер гүл ән салған
Бақытымды бірденөбір аңсаған. әжем
Балғын бала сезім арналды бұл әнім саған

Асыл әжем сәл кормесем сағынамын
Асыл әжем шырағың бол жағыламын
Жетелеген арманға сенен ыстық жан бар ма

Асыл әжем панам ойлан деп балам
Оянсың деп санам ақылыңды айта бердің
Небір қызық қымбат ертегі мен жумбақ
Тарихымды тындап мен өмірге қайта келдім
Батыр екен өткен бабаларым
Сенің де бакытың ө балаларың әже
Балғын бала сезім арналады саған бұл әнім

Асыл әжем сәл кормесем сағынамын
Асыл әжем шырағың бол жағыламын
Жетелеген арманға сенен ыстық жан бар ма

Гимн Республики Казахстан на казахском языке
Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны,
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңкымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!

Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай.
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!

В небе золотое солнце,
В степи золотое зерно.
Сказание о мужестве – моя страна.
В седой древности
Родилась наша слава,
Горд и силен мой казахский народ.

Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя – мой Казахстан.

У меня простор неоглядный
И дорога, открытая в будущее.
У меня независимый,
Сплоченный, единый народ.
Как извечного друга
Встречает новое время
Наша счастливая страна, наш народ.

Припев:
О, мой народ! О, моя страна!
Я твой цветок, взращенный тобой.
Я песня, звенящая на твоих устах,
Родина моя – мой Казахстан.

Алматы түні
с.Т.Молдағалиев
ә. Д.Сүлеев

Жұлдыздар жерге жақындап
Байланып қалған секілді
Қаз қатар өскен тату бақ
Ойланып қалған секілді
Самалға кешкі шомылып
Арманның оты жанады
Менің де жастық өмірім
Көшеде кетіп барады

Алматы түні, Алматы түні
Ұйқымды менің ұрлады
Алматы түні, Алматы түні
Мен болып таңың жырладым

Алатау алтын лағылдай
Сәукеле киіп тұр үнсіз
Ұқсайды көшең ағылған
Алатау арман тынымсыз

Алматы түні, Алматы түні
Ұйқымды менің ұрлады
Алматы түні, Алматы түні
Мен болып таңың жырладым

Алматы түні, Алматы түні
Ұйқымды менің ұрлады
Алматы түні, Алматы түні
Мен болып таңың жырладым

Ақ бантик
с. М.Шаханов
ә. Ш.Қалдаяқов

Балауса қыз едің бір кезде
Шашыңа ақ бантик байлаған
Өзгеріп кетіпсің бұл күнде
Көркіңе көз тастап ойланам

Нұрлы бейнең қандай жарқын
Арманысың қандай жанның
Шынарым-ай
Сен, мөлдірсің, еркем
Тау бұлағындай

Жол жатыр шақырып алдыңда
Өмір тұр ұсынып шаттығын
Білмеймін ержетіп қалдың ба
Шашыңда ақ бантик жоқ бүгін

Нұрлы бейнең қандай жарқын
Арманысың қандай жанның
Шынарым-ай
Сен, мөлдірсің, еркем
Тау бұлағындай

Жылдардың еркіне бағындың
Жылдарға қол создың жан құрбым
Белгісін балалық шағыңның
Айтшы сен қай жерде қалдырдың?

Нұрлы бейнең қандай жарқын
Арманысың қандай жанның
Шынарым-ай
Сен, мөлдірсің, еркем
Тау бұлағындай

Студенттердің қоштасу әні
с. Б.Тәжібаев
ә. Е.Хасанғалиев

Білім ап саяңда өткердік сан жылдар
Өткердік сан жылды қызықтап ән жырды
Былқыдың гүл қала мәпелеп тербеткен
Қиялдың қанатын қияға серметкен

Аттандық сапарға көңілде мол арман
Аттандық сапарға тосады жол алдан
Қалайша қиямыз ұшырса ұямыз
Біздерді тосады туған ел құшағы

Біз таптық білімге өміргежан арман
Қимастық көңілден жас келді жанарға
Қоштасар кез келді қиялдай барамыз
Достарым сіздерді қия алмай барамыз

Аттандық сапарға көңілде мол арман
Аттандық сапарға тосады жол алдан
Қалайша қиямыз ұшырса ұямыз
Біздерді тосады туған ел құшағы

Аттандық сапарға көңілде мол арман
Аттандық сапарға тосады жол алдан
Қалайша қиямыз ұшырса ұямыз
Біздерді тосады туған ел құшағы

Қалайша қиямыз ұшырса ұямыз
Біздерді тосады туған ел құшағы
Біздерді тосады туған ел құшағы
Біздерді тосады туған ел құшағы

Дудар-ай
Мариям Жагорқызының әні

Мариям Жагор деген орыс қызы
Он алты, он жетіге – келген кезі
Қазаққа Дудар деген ғышақ болып
Сондағы Мариямның айтқан сөзі

Дударари-дудым
Бір сен үшін тудым!
Шіркін-ай, Дудари-ри-дудым!

Дудар-ай, ақ боз атты жемдедің бе
Жеріңе уағда айтқан келмедің бе?
Жеріңе уағда айтқан келмей қалып
Мариям заты орыс деп сенбедің бе?

Дударари-дудым
Бір сен үшін тудым!
Шіркін-ай, Дудари-ри-дудым!

Ащыкөл, Тұщыкөлдің арасы бір
Басыңа камшат бөрік жарасып жүр
Дадур-ай, келер болсаң тезірек кел
Орныңа өңкей жаман таласып жүр

Дударари-дудым
Бір сен үшін тудым!
Шіркін-ай, Дудари-ри-дудым!

Қолында Мариямның өткір қайшы
Қағазға Мариям аты жазылсайшы
Қор болып бір жаманға кеткенімше
Алдымнан қазулы көр табылсайшы!

Дударари-дудым
Бір сен үшін тудым!
Шіркін-ай, Дудари-ри-дудым!

Көкшолақ
Кенен әні

Мінгенім астымдағы көкшолақ-ты,
Жалы жоқ, құйрығы жоқ, шоп-шолақ-ты.
Ей, қыздар, қойшысынбай өлеңіңді айт,
Тұсыңа біздей құрбың келіп қапты.

Олай жүрші, көкшолақ,
Былай жүрші көкшолақ.
Қыздар мінген байталды,
Жанай жүрші көкшолақ.
Жамандатқыр көкшолақ,
Арам қатқыр, көкшолақ,
Мені құртқан, көкшолақ.

Мінгенім астымдағы қызыл шолақ,
Қыз байғұс әкесіне аз күн қонақ.
Ей, қыздар, кедейсінбей өлеңіңді айт,
Тұсыңа келіп қалдым құдашалап.

Олай жүрші, көкшолақ,
Былай жүрші көкшолақ.
Қыздар мінген байталды,
Жанай жүрші көкшолақ.
Жамандатқыр көкшолақ,
Арам қатқыр, көкшолақ,
Мені құртқан, көкшолақ.

Қызы едің сен бір байдың өтпей жүрген,
Келгенше жиырма беске кетпей жүрген.
Ей, қыздар, кедейсінбей өлеңіңді айт,
Мен қойшы сендей қызға жетпей жүрген.

Олай жүрші, көкшолақ,
Былай жүрші көкшолақ.
Қыздар мінген байталды,
Жанай жүрші көкшолақ.
Жамандатқыр көкшолақ,
Арам қатқыр, көкшолақ,
Мені құртқан, көкшолақ.

Мен өзім Алатаудың ителгісі,
Қойшының қызға жақын икемдісі.
Кедейсің деп кемітпе, байдың қызы,
Келіп отыр құрбыңның сүйкенгісі.

Олай жүрші, көкшолақ,
Былай жүрші көкшолақ.
Қыздар мінген байталды,
Жанай жүрші көкшолақ.
Жамандатқыр көкшолақ,
Арам қатқыр, көкшолақ,
Мені құртқан, көкшолақ.

Көгершін
ө. Н. Баймұхамедов
ә. А. Жұбанов

Ақ көгершін, көгершін,
Қолғанат құс сен едің.
Бар, кезіп қайт ел үшін,
Кең дүниенің көлемін.
Әділеттің құсы деп,
Көз алмастан жолыңнан.
Бақыт болып қоншы деп,
Ұшырамын қолымнан.

Ел тілегін алып ұш
Адамзаттың бағына.
Қара бұлтты жарып ұш
Мұхиттың арғы жағына.

Сенен көзін алмайды
Ақ ниетті бар адам.
Ақ қанатың талмайды
Әділеттен жаралған.
Тыныш-бейбіт өмірдің
Белгісі боп қанат қақ.
Әлемге ортақ көңілдің
Қайт шыңына қонақтап.

Ел тілегін алып ұш
Адамзаттың бағына.
Қара бұлтты жарып ұш
Мұхиттың арғы жағына.

Қанатыңда жазылған
Жалғыз ауыз ұран бар.
Не құдірет құралдан
Ең күштісі сол құрал.
«Бейбітшілік» делінген.
Белгіні оқыр әр адам.
Бақыт құсы келді дер
Қанатыңа қараған.

Ел тілегін алып ұш
Адамзаттың бағына.
Қара бұлтты жарып ұш
Мұхиттың арғы жағына.

Источники:

http://kabdolov.kz/aza-sha-sayra/po-ziya-i-muzyka/gimn-rk-perevod-na-russkiy-avtorskaya-versiya-b-karashina
http://www.kaz-tili.kz/text/tpesni03.htm
http://ok.ru/group50739428262077/topic/50770334187709

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов: